انقلاب در مصر: باید به پیش رفت

انترناسيونال ۳۸۶

(متن پياده شده يك گفتار كوتاه از تلويزيون كانال جديد)

 

حمله لباس شخصیها و اراذل و اوباش حکومتی بمردم مصر یک واقعیت را به نحو برجسته ای عیان کرد. این واقعیت که انقلاب باید به پیش برود. نمیتوان به شعار دادن و به تظاهرات و تجمعات و میتیگهای خیابانی بسنده کرد. نمیتوان در میدان التحریر در جا زد. باید به پیش رفت. راه پیشروی یورش بمراکز قدرت و تسخیر این مراکز است و راه پیشروی یک قیام توده ای برای زدن ضربه نهائی به حکومت است. کاخ ریاست جمهوری، رادیو و تلویزیون و دیگر مراکز دولتی باید به تسخیر مردم درآید. یک خواست فوری مردم برکناری حسنی مبارک است. مردم این خواست را مطرح میکنند چون میدانند که با برکناری حسنی مبارک کل رژیم و نظام سرکوبگر حاکم هم درهم خواهد ریخت. شعار "یسقط النظام" یک شعار محوری تظاهرات خیابانی است که بروشنی اعلام میکند مردم کل این نظام را نمیخواهند. اما نکته مهم اینست که تنها با شعار دادن نظام ساقط نمیشود. باید نظام را عملا ساقط کرد. و این یعنی قیام. یعنی وارد کردن ضربه نهائی به حکومت. باید قیام کرد و باید دولت را عملا بزیر کشید.

در این حرکت عملی است که تکلیف نیروهای مسلح و بخصوص تکلیف ارتش هم روشن خواهد شد. ارتش تا حالا ادعا کرده است بیطرف است ولی عملا با پاسداری از کاخ ریاست جمهوری و از مراکز دولتی در واقع در برابر انقلاب ایستاده است. ارتش یک ارگان مهم حفاظت از دولت است اما انقلاب این قدرت را دارد که این ارگان را فلج کند. تکلیف ارتش وقتی روشن میشود که

مردم با یورش به مراکز دولتی ارتش را هم به تجزیه بکشانند. همانطور که تجربه همه انقلابها نشان داده است در روند انقلاب و در قیام و تعرض به حکومت ارتش از هم خواهد پاشید. با پیشروی انقلاب سربازان و بدنه ارتش که از توده مردم هستند از اوامر فرماندهانشان سرپیچی خواهند کرد و به مردم خواهند پیوست و به این ترتیب انقلاب با دست زدن به تعرض و پیشروی میتواند یک ارگان مهم مورد اتکای دولتها و طبقه حاکمه را درهم بشکند و به پیروزی برسد.

نکته دیگری که لازم است در اینجا به آن اشاره کنم نقش و عملکرد نیروهای اپوزیسیون در شرایط حاضر است. برخی از این نیروها در شرایط حاضر مذاکره با حکومت را توصیه میکنند. این موضع و حرکتی است تماما به نفع حسنی مبارک و رژیمش و به ضرر مردم . این حرکتی است که به حسنی مبارک و کل ارتجاع حاکم فرصت خواهد داد تجدید قوا کنند و انقلاب را درهم بکوبند. به این معنی طرفداری از قیام، و تبلیغ کردن و آماده کردن و سازماندادن مردم برای قیام یک محک و شاخص سیاسی مهم در تمیز دادن نیروهای انقلابی از نیروهاي ضد انقلاب هم هست.