پرونده هسته ای، پرونده سنگسارها

انترناسيونال ۳۶۴

 

هفته گذشته نیکلای سرکوزی رئیس جمهور فرانسه در سخنرانی اش در کنفرانس سفرای این کشور اظهار داشت چنانچه مذاکراتی که قرار است ماه آینده با جمهوری اسلامی در مورد پرونده هسته ای صورت بگیرد به نتیجه معتبری نرسد انزوای جمهوری اسلامی بیشتر خواهد شد. او همچنین در این سخنرانی به پرونده سکینه محمدی آشتیانی اشاره کرد و نجات جان او را مسئولیتی برای دولت فرانسه دانست. متعاقب این اظهارات برنارد کوشنر وزیر امور خارجه فرانسه در نامه ای خطاب به خانم کاترین اشتون، مسئول امور خارجه اتحادیه اروپا خواهان آن شد که کشورهای عضو اتحادیه در یک نامه مشترک در مورد پرونده سکینه به جمهموری اسلامی هشدار بدهند و خواهان آزادی سکینه بشوند. او گفت باید به مقامات ایران یادآوری کرد که سیاست بسته و انزواگرایانه آنان در این مورد هم درست مانند پرونده هسته ای، هزینه و عواقبی را در بر خواهد داشت.

تا کنون در رابطه با پرونده سکینه محمدی آشتیانی دولتها و شخصیت های سیاسی و اجتماعی متعددی در کشورهای مختلف اظهار نظر کرده و اعتراض و مخالفت خود را اعلام داشته اند، اما موضعگیری مقامات و شخصیتهای فرانسوی از دو جنبه ویژه و حائز اهمیت است. جنبه اول اینست که دولت فرانسه از زبان بالاترین مقامات خود صریحا و رسما در این مورد مخالفت خود را اعلام داشته، خود را در قبال جان سکینه آشتیانی مسئول اعلام کرده و برای نجات جان او اقدام عملی معینی پیشنهاد و اعلام کرده است. جنبه دوم مطرح کردن این مساله بهمراه و در متن پرونده هسته ای جمهوری اسلامی است. و این جنبه به نظر من از لحاظ مطرح شدن راه حل متمدنانه و انسانی پرونده هسته ای، حمایتهای رژیم از تروریسم اسلامی در منطقه و در جهان، و درکل آنچه در زبان دیپلماسی بین المللی "مساله ایران" نامیده میشود، حائز اهمیت و قابل تامل بیشتری است. اکنون از زبان دولتها و مقامات و شخصیتهای سرشناس غربی جنایتهای رژیم هم دارد بعنوان جزئی از مساله ایران مطرح میشود. و این یک دستاورد مهم کمپین جهانی ما علیه سنگسار است.

پرونده هسته ای را دولتهای غربی باز کرده اند. روشن است که این دولتها در چارچوب سیاست خارجی و اهداف و منافع خودشان با پروژه هسته ای جمهوری اسلامی مخالفت میکنند. راه حل آنها تا کنون رام کردن جمهوری اسلامی از طریق مذاکره، تحریم اقتصادی و تهدید حمله نظامی بوده است. مخالفت آنها با تروریسم اسلامی نیز از اعتراض به دخالتگریهای جمهوری اسلامی در کشورهای منطقه و حمایت آن از حماس و حزب الله یا شیعیان عراق فراتر نرفته است. اما دولتها نماینده و منعکس کننده اعتراض و خواست مردم دنیا در قبال "مساله ایران" نیستند.

تا آنجا که به پرونده اتمی مربوط میشود برای مردم دنیا مخالفت با پروژه هسته ای جمهوری اسلامی جزئی از اعتراض جهانی به سلاحهای هسته ای در کل دنیا است. نه جهموری اسلامی و نه هیچ کشور دیگری نباید به سلاحهای هسته مجهز شوند و دولتهائی که هم اکنون به این سلاح مجهزند باید خلع سلاح بشوند. به کابوس اتمی باید پایان داد و تنها جنبشی میتواند در برابر پروژه هسته ای جمهوری اسلامی بایستد و موفق شود که با سلاحهای هسته ای در تمام دنیا به مخالفت بر خیزد. از سوی دیگر پروژه هسته ای جمهوری اسلامی جزئی از قدرتنمائی تروریسم اسلامی و جنبش اسلام سیاسی است. جمهوری اسلامی ستون فقرات جنبش اسلامی است و مجهز شدن آن به سلاح هسته ای کل اسلام سیاسی در سراسر دنیا را در یک موقعیت قویتر و تعرضی تری قرار میدهد. از این زاویه نیز مقابله موثر و موفق با خطر اتمی شدن رژیم اسلامی تنها با مبارزه همه جانبه و ریشه ای با نیروها و دولتهای اسلامی و بخصوص مشخصا با مبارزه برای سرنگون کردن جمهوری اسلامی امکان پذیر است. پرونده اتمی جمهوری اسلامی با بستن پرونده کل این رژیم بسته خواهد شد و این امری است که تنها با تشدید و تعمیق مبارزات مردم ایران و با حمایت مردم دنیا از این مبارزات قابل حصول است.

مساله تروریسم اسلامی نیز برای مردم ایران و جهان ابعادی بمراتب فراتر از دخالتگریهای منطقه ای رژیم اسلامی ایران در کشورهای منطقه و یا بمب گذاری در کشورهای دیگر دارد. تروریسم اسلامی قبل از هر چیز به معنای جنایات نیروها و دولتهای اسلامی و در راس همه آنها جمهوری اسلامی علیه توده مردم در ایران و دیگر کشورهای اسلام زده است. تروریسم جمهوری اسلامی یعنی قصاص و شلاق و سنگسار و اعدام، یعنی بیحقوقی مفرط زنان و اعمال بدترین تحقیرها و توهینها و انکار هویت انسانی نیمی از جامعه به شکل رسمی و قانونی، جمهوری اسلامی یعنی فقر و محرومیت و گرانی و بیکاری مزمن و نهادینه شده، یعنی سلطه یک اقلیت مفتخور مالتی میلیاردر بر جامعه ای که بیش از هشتاد درصد آن بزیر خط فقر رانده شده و از ابتدائی ترین مایحتاج زندگی محروم است. این کیفر خواست مردم ایران و جهان علیه تروریسم اسلامی و علیه جمهوری اسلامی است. امروز کارزار جهانی علیه سنگسار و برای نجات سکینه این چهره جنایتکارانه جمهوری اسلامی و کلا جنبش اسلام سیاسی را در سطح وسیع و بیسابقه ای در برابر چشم جهانیان قرار داده است و به این معنا راه حل انسانی مساله ایران را به جلوی صحنه رانده است.

پرونده سنگسارها را مردم جهان باز کرده اند. اعتراض به سنگسار و حکومت سنگسار حرکت جهان متمدن هم در مقابل جنبش بغایت ارتجاعی و ضد انسانی اسلام سیاسی و هم در اعتراض به مماشات جوئی دولتهای غربی با نیروها و دولتهای اسلامی و در راس آنها با جمهوری اسلامی است. هدف این حرکت نیز نه سر به راه کردن جمهوری اسلامی بلکه بزیر کشیدن آن است. مردم ایران خواست روشنی را دربرابر دولتها قرار میدهند: جمهوری اسلامی را برسمیت نشناسید. سفارتخانه ها آنرا ببندید و روابط دیپلماتیک خود را با این حکومت جنایتکار قطع کنید. مردم دنیا، همانطور که در بیانیه حرکت صد شهر جهان علیه سنگسار در ٢۸ اوت اعلام کردند، از این خواست بر حق ایران حمایت میکنند.

کار زار جهانی علیه سنگسار در عین حال راه حل مساله هسته ای جمهوری اسلامی را نیز نشان میدهد. راه حل انسانی متمدنانه و عملی آنرا. برسمیت نشناسی جمهوری اسلامی و قطع رابطه دیپلماتیک با این حکومت و بستن سفارتخانه های آن به سرعت به سرنگونی این حکومت بقدرت مبارزات مردم ایران منجر خواهد شد و مساله پرونده هسته ای و تروریسم اسلامی در منطقه و در جهان رابه شکلی پایدار و پایه ای حل خواهد کرد. این راه حل را میتوان و باید به دولتهای غربی تحمیل کرد. کارزار جهانی علیه سنگسار گفتمان سیاسی علیه جمهوری اسلامی و کل فضای اعتراضی علیه این حکومت را در سطح دنیا به نفع مردم و راههای انسانی خلاصی از شر جمهوری اسلامی تغییر داده است. باید این فشار خیابان بر کریدورهای دیپلماسی را بمراتب تشدید کرد و تا رسیدن به هدف طرد سیاسی جمهوری اسلامی به پیش برد. موضع گیری اخیر دولت فرانسه و دیگر دولتها- آخرین خبر اینست که دولت ایتالیا نیز خواستار آزادی سکینه شده و اعلام کرده است عکس بزرگ او را تا زمان آزادی وی بر سر در وزارتخانه "فرصتهای برابر" در رم به نمایش خواهد گذاشت- انعکاسی از این فشار است. ما- حزب، کمیته بین المللی علیه سنگسار و اعدام و دیگر فعالین و سازماندهندگان کمپین علیه سنگسار- باید با اتكا به حركت اعتراضي مردم جهان دولتها را تحت فشار قرار دهيم و این بار نه تنها از قول مردم ایران بلکه از قول بیش از صد شهر جهان از دولتها بخواهیم که با جمهوری اسلامی همانطور رفتار کنند که جهان با آفریقای جنوبی در زمان حکومت آپارتاید کرد.

اولین اقدام در این جهت آفریقای جنوبیزه کردن جمهوری اسلامی ممانعت از شرکت احمدی نژاد در اجلاس سالانه مجمع عمومی سازمان ملل است. قرار است رئیس جمهور حکومت سنگسار در این اجلاس در نیمه سپتامبر شرکت کند. میتوان و باید از همه دولتها بویژه دولتهائی که تا کنون در رابطه با مساله سنگسار سکینه محمدی به جمهوری اسلامی اعتراض کرده اند- برزیل، آمریکا، نروژ، فرانسه، انگلیس، ایتالیا و ...- خواست که به شرکت احمدی نژاد در اجلاس سازمان ملل اعتراض کنند و خواهان جلوگیری از ورود او به سازمان ملل شوند. محکوم کردن جنایات جمهوری اسلامی، و تحریم سیاسی این حکومت سنگسار و اعدام راه حل واقعی مساله ایران و حتی پروژه هسته ای است. این را دنیا فریاد میزند، دولتها را باید وادار کرد این فریاد را بشنوند.