اعدامها و موج جدید انقلاب

متن پياده شده توسط امير توكلى

با سلام به بينندگان عزيز اين برنامه، اعدامهاى اخير و بويژه اعدام پنج نفر از فعالين سياسى در روز يكشنبه موج وسيعى از انزجار، تنفر، خشم و اعتراض را در ميان مردم برانگيخته است. اين اولين بارى نيست كه جمهورى اسلامى دست به چنين جناياتى مى زند، اين حكومت صد هزار اعدام است و از روز اول بقدرت رسيدن اين جانيان فقط توانسته اند با كشتار و اعدام خودشان را سرپا نگه دارند و امروز هم وقتى دست به چنين جنايت هايى ميزنند براى اين استكه به حيات ننگين شان در مقابل اين انقلاب عظيمى كه در ايران شكل گرفته چند روزى بيشتر ادامه بدهند.

ولى آنچه كه جديد است در برابر اين كشتارها، اعتراض يكپارچه مردم است. جمهورى اسلامى دست به اين اقدام زده است تا به خيال خودش جامعه را مرعوب كند، مردم را بترساند، جلو اين حركت اعتراضى را بگيرد. يك جو مختنق و سياه و گورستانى را بر جامعه حاكم كند ولى كاملا در اين جهت شكست خورده است. مدتهاست مردم اعلام كرده اند و عملا نشان داده اند كه اين جنايتها ديگر قادر نيست آنها را بترساند و به خانه بفرستد. اگر قرار بود اينطور باشد با كشته شدن ندا بايد اين جنبش تمام ميشد و بعد با كشته شدن سهراب ها و اشكان ها و دهها نفر از جوانان با شكنجه ها و تجاوزها و كشتارها در اوين و كهريزك و ساير قتلگاهاى حكومت با اعدام هايى كه در اين چند ماهه مدام ادامه داشته است بايد اين حركت تمام ميشد ولى نه تنها چنين نشد بلكه اعتراض و انقلاب وسيع تر و كوبنده تر به پيش رفت.

در اول ماه مه امسال روشن بود كه موج جديدى از اعتراض در حال شكل گرفتن است و عكس العمل جامعه به اين اعدام ها يكبار ديگر بر اين واقعيت تاكيد كرد كه مردم ديگر اين حكومت را نمى پذيرند و عزم جزم كردند براى اينكه آنها را به زير بكشند. مجموعه اقداماتى كه حكومت ها در اين چند هفته انجام داد كاملا نشان ميدهد كه چطور مستاصل و زبون اند و چطور سرشان را به در و ديوار ميزنند تا به هر ترتيبى جلوى اين اعتراضات و مبارزات را بگيرند. اعلام كردند كه پنج ميليون نفر بايد از تهران خارج بشوند! اعلام كرده اند كه دانشگاه ها را مى خواهيم به مناطق حومه تهران منتقل كنيم براى اينكه ترافيك سبک تر بشود! حتى اعلام كردند كه بدحجابى و بد لباسى زنان باعث زلزله ميشود! همه اين تشبثات و اين اقدامات مسخره و اين اعلام موضع ها و اين اظهار نظرها بنظر من فقط از حكومتى بر مى آيد كه ديگر در حال موت است در حال سقوط است، و خودشان هم اينرا مى دانند. اعدام را بايد در كنار اين اقدامات گذاشت.

چند ماه قبل از شروع حركت عظيم مردم عليه جمهورى اسلامى در خرداد ماه گذشته اينها دست به مانور ناجا زدند، مانور نيروهاى انتظامى، و خودشان اعلام كردند كه اين مانور لازم شده چون مى خواهند جلو سكولاريسم را بگيرند، جلوى آزاديخواهى و دمكراسى طلبى را بگيرند، جلوى بد حجابى و جنبش آزاديخواهانه زنان را بگيرند. اينرا اعلام كردند ولى موفق نشدند. مانور ناجا شكست خورد شروع اين حركت انقلابى اخير خود گواه اين استكه جمهورى اسلامى نتوانست با آن مانورهاى انتظامى از انقلاب جلوگيرى كند. همان موقع كه مانور ناجا را اعلام كردند اينها، ميدانستند كه انقلابى در شرف وقوع است. مى دانستند كه با انفجار خشم جامعه روبرو خواهند شد اما مانورها نتوانست آنها را نجات دهد. امروز هم اين اقدامات نمى تواند حكومت را نجات دهد و موج جديدى از اعتراضات و مبارزات كه شروع مى شود بعد از اين اعدام ها و طليعه اش را امروز داريم مى بينيم بنظر من ادامه پيدا خواهد كرد و وسيع تر و گسترده تر خواهد شد و حكومت اين جانيان را بزير خواهد كشيد. روند اوضاع و شرايط اينرا نشان ميدهد و اين جانيان حاكم هم اين را دقيقا مى دانند. اينها مسلما تا روز آخرى كه سر كار هستند از جنايت هايشان دست نخواهند كشيد ولى ما تك تك اين جنايات را در پرونده اينها ثبت مى كنيم آنها را بزير مى كشيم و تك تك شان را بجرم جنايت عليه بشريت به دادگاه خواهيم سپرد اين جانى ها بايد محاكمه شوند بايد بزير كشيده شوند و بايد پاسخ دهند بايد جواب اين جنايت هايشان را به مردم ايران پس دهند.

حركتى كه امروز شروع شده است ابعاد وسيعى پيدا كرده است تا همينجا در داخل ايران خانواده ها، خانواده هاى اين عزيزان فراخوان تجمع و اعتراض داده اند كه البته نيروهاى سركوبگر و اوباش اسلامى با تمام توان جهنمى شان سعى كردند جلوى آنرا بگيرند در برابر زندان اوين جمع شدند و اين حركت حتما ادامه پيدا خواهد كرد و از آنطرف در خارج كشور تظاهرات وسيعى در شهرها و كشورهاى مختلف برپا شد به سفارتخانه هاى جمهورى اسلامى حمله كردند و همه جا فرياد اعتراض خودشان را بلند كردند. سازمانهاى آزاديخواه، مخالفين اعدام، سكولارهاريستها، سازمانهاى چپ و كارگرى اينها هم در سراسر جهان به حمايت از اين حركت بر خواهند خواست در اين ترديدى نداشته باشيد پيام هاى حمايت آميز از امروز شروع شده و فعالتر و وسيعتر خواهد شد.

نكته مهمتر اينكه در اعتراض به اين اعدام ها حزب كمونيست كارگرى ايران و همينطور كومه له سازمان كردستان حزب كمونيست ايران فراخوان به اعتصاب عمومى در شهرهاى كردستان داده اند. چهار نفر از اين اعدامى ها از كردستان بودند و الان بخصوص مردم شهرهاى كردستان يك پارچه خشم و تنفر از اين حكومت هستند و كاملا شرايط مساعد است براى اينكه با يك اعتصاب عمومى با دست از كار كشيدن كارگران با تعطيل مدارس و دانشگاهها با تعطيل مغازه ها و ادارات به اين حكومت جانى نشان دهيم كه ديگر وجود آنها را تحمل نمى كنيم و بايد گورشان را گم كنند. اين اعتصاب و اعتراض يكپارچه در كردستان من اميدوار هستم و ما سعى خواهيم كرد كه با حمايت بقيه مردم در ايران و همچنين با حمايت نيروهاى ترقيخواه و آزاديخواه و مبارز در سراسر جهان مواجه شود. اين حركت مى تواند اين موج جديدى كه شروع شده است را تعميق كند مبارزه را چندين گام بجلو ببرد و روز سرنگونى اين حكومت قاتل و آدم كش را بجلو اندازد.

دور نخواهد بود روزى كه ما مردم ايران اين جانيان را بزير بكشيم و به دادگاههاى عادلانه و علنى بسپاريم براى اينكه جواب تك تك جناياتشان را به مردم ايران پس دهند. شاد و موفق باشيد.

١٠ مه ٢٠١٠