دنيا را بر سرشان خراب ميكنيم! در مورد اعدام شهلا جاهد

انترناسيونال ۳۷۷

 

اعدام وحشيانه شهلا جاهد را به خانواده و دوستانش، و به همه مردمي كه براي نجات او مدتها تلاش كردند صميمانه تسليت ميگويم. اعدام شهلا جاهد يك قتل سياسي بود. يك دهن كجي به مردم آزاديخواه ايران و مردم شريف جهان. يك رژيم فاسد و آبروباخته زني را كه هشت سال پيش بر اساس پرونده اي كه بيشتر بيانگر توطئه هاي پشت پرده است تا ادله جرم، به چوبه دار سپرد كه نشان بدهد به فشار جهاني عليه سنگسار و اعدام تسليم نشده است. كه نشان بدهد هنوز توان جنايتش را حفظ كرده است. و اين قرباني نميتوانست از انسانهاي بي چهره، از قاچاقچيان و معتادين و قربانيان بي نام و نشاني باشد كه تنها در ماه گذشته در وكيل آبادها و ديزل آبادها صدها نفرشان را از دم تيغ گذرانده اند. بايد دست بجنايتي ميزدند كه بتواند به نحوي جاي خالي سكينه آشتياني بر پاي چوبه دار را پر كند. و قرعه بنام شهلا جاهد افتاد. كسي كه جهان ميشناسدش و سالها قبل كمپيني نظير آنچه امروز براي نجات سكينه در جريان است پرونده اش را تا امروز معلق نگهداشته بود. قتل شهلا پاسخي به اعتراض جهاني عليه حكم سكينه بود همانطور كه كشتن دلارا دارابي در صبح روز كارگر در سال گشته پاسخي بود به كساني كه آن زمان عملا رفراندوم عليه اعدام را حول پرونده دلارا سازمان داده بودند و كارگراني كه تجمع با شكوه يازده ارديبهشت ٨٨ را برپا كرده بودند. جناياتي بدست يك حكومت درمانده عليه جامعه اي معترض و بپا خاسته.

ادامه مطلب: دنيا را بر سرشان خراب ميكنيم! در مورد اعدام شهلا جاهد