قهرمان سال در برابر دیکتاتور سال: جدال بر سر انسانیت!

به نقل از ندای انقلاب شماره ۱۹

این متن براساس ویدئو ۱۰ دقیقه ای حمید تقوایی تنظیم و توسط نازیلا صادقی پیاده شده است.

 

دو خبر بسیار جالب این روزها منتشر شده که فکر می‌کنم شما هم در جریان آن باشید:

خبر اول این است که نشریه تایمز به رسم هر سال شخصیت های برجسته سال را معرفی‌ کرده است و اسم ندا آقا سلطان به عنوان دومین شخصیت برجسته سال ۲۰۰۹ از جانب این نشریه اعلام شد است. مجله تایمز دلیل این انتخاب را اینگونه ذکر کرده است که ندا یک شبه به قهرمان مردم دنیا و به سمبل مقاومت مردم ایران در برابر دیکتاتوری حاکم تبدیل شد.

خبر دوم این است که دانشگاه اسلو خامنه ای را به عنوان دیکتاتور سال معرفی‌ کرده است. این دانشگاه اعلام کرده است که از امسال هر ساله شخصیتی را که بیشترین جنایت را علیه بشریت مرتکب شده است معرفی‌ می‌کند و اولین انتخاب این دانشگاه در سال ۲۰۰۹ خامنه ای هست.

انتخاب این دو فرد از طرف رسانه ها و نهادهای غربی یکبار دیگر این حقیقت را نشان میدهد که انقلاب ما مردم انقلابیست که فقط در چهار چوب جغرافیای سیاسی ایران و دعوای محلی و منطقه ای نیست. این جدالیست بر سر انسانیت و به همین دلیل جدالیست سراسری، جهانی‌. جبهه‌ این جنگ کل کره زمین است. خامنه ای سمبل و جرثومه دیکتاتوری های دنیاست، خامنه ای نماد حکومتهای سرکوبگر، شکنجه گر، ضد انسانی‌ در همه دنیاست. سمبل حکومتی است که ارتجاعی ترین و ضد انسانی ترین سیاستها را رسماً اعلام و پیاده کرده است، یک دولت مذهبی‌، قرون وسطایی و از همه جهات وحشی و سرکوبگر. حکومتی ضد زن، ضد کارگر، ضد جوان، که یک جامعه ‌ ۷۰ میلیونی را نزدیک به سه ده است به قید و بند کشیده است. این حکومت میکشد، میزند، سرکوب می‌کند و در ۵-۶ ماه اخیر به لطف مبارزه ما مردم چهره آن در جهان کاملاً افشا شده است.

امروز افکار عمومی مردم دنیا و نه تنها مردم دنیا حتی برخی دولتها، نهادها و رسانه های بین‌المللی، خامنه ای را به عنوان یک دیکتاتور جنایتکار برسمیت میشناسند و در افکار عمومی و نزد مردم شریف و انسانهای آزدیخواه این خواست ما مردم برای بزیر کشیدن و محاکمه کردن خامنه ای و کل نظامش به عنوان یک دولت و یک شخص جانی امروز کاملا پذیرفته شده است و حتی برخی دولتهایی که به ظاهر هم که شده از حقوق بشر دم میزنند و خودشان را طرفدار آزادی وانمود میکنند امروز ناگزیر شده اند بپذیرند که خامنه ای یک جنایتکار است و باید به محاکمه کشیده شود و بر حق بودن مردم ایران را در مبارزه شان برسمیت میشناسند.

و از آن طرف ندا، ندا یکشبه قهرمان مردم جهان میشود بخاطر اینکه حرف دل مردم، خواستها و امیال عمیقا انسانی مردم دنیا را نمایندگی‌ می‌کند. ندا خواهان آزادی است، آزادی برای همه، ندا سمبل مبارزه علیه جهل، خرافه، سرکوب و تمام آن مصائب و مشقات و مظالمی است که در جمهوری اسلامی خودش را متجسم کرده است.

ما همیشه این را گفته ایم و تاکید کرده ایم که موضوع اصلی‌ و محور جدالی که امروز در ایران است انسان و انسانیت است، مبارزه ایست برای باز گرداند اختیار به انسان، مبارزه ایست برای منزلت و معیشت انسانی‌، مبارزه ایست برای زندگی‌ انسانی،‌ همانطور که در اعتراضات و در صحنه ها و در عرصه های مختلف نبرد، کارگران، دانشجویان، زنان با همین شعارها به جنگ حکومت برخاستند. نه تنها امروز و در این ۶ ماه بلکه تقریباً از همان آغاز بروی کار آمدن جمهوری اسلامی مردم با همین شعارهای عمیقا آزادیخواهانه، عمیقا برابری طلبانه و عمیقا انسانی‌ در برابر حکومت ایستاده اند. جامعه ‌ ایران از این نقطه نظر در تاریخ معاصر دنیا یک استثنا است. در زمانی‌ که تقریبا همه کشورهای دیگر را موجی از ناسیونالیسم و قوم پرستی و مذهب و بازگشت به تاریخ و نیاکان و اجداد خود فرا گرفته است و در دوره ایی که تقریباً هر جا برای مبارزه با دیکتاتوری حاکم پرچم ملیت و قومیت و مذهب را بلند کردند و به همین خاطر مبارزاتشان به شکست و تحریف کشیده شد، جامعه ‌ ایران تنها جامعه ایی بود که با شعار یک کره زمین یک انسان، با شعار زندگی انسانی‌ حق ماست، با شعار منزلت معیشت حق ماست به جنگ حکومت جمهوری اسلامی رفت. به همین خاطر است که این انقلاب وسیعاً در جهان محبوب شد. شخصیت هایش، شخصیت های جهانی شدند و بالاخره ندا به عنوان شخصیت برجسته و قهرمان سال از طرف یک رسانه غربی اعلام میشود. جدال ندا در برابر خامنه ای در واقع در یک سطح وسیعتر مبارزه یک جامعه‌ ۷۰ میلیونی علیه یک حکومت فاسد، دیکتاتوری و خونریز را نمایندگی‌ می‌کند و باز در سطحی وسیعتر جهان متمدن امروز را که به پا خاسته است در برابر ارتجاعی که در همه‌جا حاکم کرده اند تحت نام سرمایداری بازار آزاد، تحت نام دمکراسی و آزادی رقابت و تحت نام حتی حقوق بشر منتها در لباس مذهب، در لباس قومی گرایی و در لباس ملی گرایی! انقلاب ایران در واقع پاسخ مردم متمدن دنیا به این وضعیت سیاه و به قهقرا کشیده شده است. زمان ما٬ عصر ما٬ دنیای ما به چنین انقلابی شدیداً نیازمند است. مردم شریف و آزادیخواه جهان این را در انقلاب ایران دیدند و به همین خاطر در سطح وسیع به حمایت از آن برخاستند، برای آن ترانه خواندند، شعر گفتند، پیامهای همبستگی‌ اعلام کردند و بالاخره ندا را به عنوان قهرمان این جهان متمدن بر علیه حکومتهای سرکوبگر به عنوان قهرمان سال انتخاب کردند. تردید نباید کرد که ما در پیشروی مان، در مبارزمان در مقابل این هیولای جمهوری اسلامی نیروی جهان متمدن را پشت سر خودمان داریم، پرچم این جهان را به دوش میکشیم و با سرنگون کردن جمهوری اسلامی و رسیدن به یک جامعه آزاد برابر و مرفه انسانی‌ در واقع کل جهان متمدن را یک گام بزرگ در مبارزه بر علیه هرچه ظلم و ستم و بی حقوقی و پلیدی و زشتی است به پیش میبریم.

شاد و پیروز باشید