تاریخ خود فریبان!

مقدمه بر کتاب داستان زندگی انشعاب

 

اخیرا ارکستر واحدی در حمله به خط رسمی حزب و نظرات من تشکیل شده است. دوستانی در حزب منشعبین و دوستانی در فراکسیون همنوا شده اند و دوباره با بیرق رنگ باخته "چپ سنتی و فرقه ای" به جنگ حزب کمونیست کارگری آمده اند.

این یورش تازه ای نیست، بازگشت لشگر شکست خوردگان است. منشعبین عزیز ما یکبار در همین میدان شکست خوردند، رفتند و به کار خود مشغول شدند، و اکنون که به آخر خط "سوسیالیسم رم میدهد" و "چپ ضعیف است" و"راست دست بالا دارد" رسیده اند، اکنون که بجان هم افتاده اند و تماما زمین گیر و منفعل شده اند، باز میگردند و راه نجات را در حمله به حزب ما میجویند. از خود و گذشته خود و منشور و پلاتفرم بنیادی حزبشان روی برمیگردانند، با خودشان تسویه حساب میکنند، و به ما میتازند! یورشی افتان و خیزان، با تفنگ هائی بی گلوله، بیرقی در هم شکسته و صفوفی درهم ریخته!

اما آنچه این هجوم بی شکوه و حقیر را اساسا ممکن کرده است فراکسیون تازه ای است که از درون حزب ما سر بلند کرده و همان حرفهای کهنه و نقد و رد شده این دوستان علیه حزب و حمید تقوائی را تکرار میکند و حتی تا حد حمله به لنینیسم و حزب لنینی بسط میدهد! نوری در ته تونل هویدا شده است: شاید بشود به ائتلافی رسید! قرار بود بعد از فروپاشی حکومت، دولت ائتلافی درست کنند ، حالا برای جلوگیری از فروپاشی خودشان به فکر ائتلاف با دوستان فراکسیونی عزیز ما افتاده اند. به هم لبخند میزنند و دست تکان میدهند و مقاله به هم قرض میدهند! ناگهان معلوم میشود منصور حکمت در مقطع انشعاب اصلا نمایندگی نمیشده است و نمایندگان واقعی او کسانی هستند که تا کنون سکوت کرده بوده اند! یکبار دیگرمعلوم میشود پیروان خاموش دیروز رهبران مدعی امروز بوده اند! میخواسته اند بگویند "انشعاب نکنیم" و نگفته اند! میخواسته اند بگویند "نروید"، میخواسته اند بگویند "جا برای همه گرایشات هست" و نگفته اند! میخواسته اند بگویند ما هم مثل شما حمید تقوائی را چپ سنتی میدانیم و "اشتباها" دم فرو بسته اند! و امروز که سکوتها را میشکنند معلوم میشود کسانی اشتباها رفته بوده اند و کسانی هم اشتباها مانده بوده اند و تقصیر همه این اشتباهات نیز به گردن حمید تقوائی است! کمدی رقت انگیزی است!

پاسخ این کمدی قبلا داده شده؛ و مجموعه حاضر بخشی از این پاسخ است. امروز واقعیت زنده حقانیت بحث و تحلیلها و کلا صحت موضع حزب ما در مورد انشعاب را، که فشرده آن در قطعنامه کنگره پنج بیان شده، به نحو انکار ناپذیری به ثبوت رسانده است. دوستان تازه لب به سخن گشوده ما حق دارند بر اساس مصالح امروز مواضع دیروزشان را پس بگیرند و یا تعابیرتازه ای از سکوت حکیمانه خود بدست بدهند. هر چه باشد یکی از مزایای سکوت همین است! اما برای حزب ما این نبردی فتح شده و ثبت شده است. دوستان عرض خود میبرند و زحمت ما میدارند!

۲۳مارس ۰۷