انقلاب، سوسیالیسم و سرگشتگی جدا شدگان از حزب

انترناسیونال ۲۱۳ ضمیمه

 

سیاستهای سوپر راست مطرح شده در مباحث تدارک کنگره دوم حزب "حکمتیست"، هشدار حزب و در این میان ظهور حزب "اتحاد کمونیسم کارگری" در مقام داور و خط نگهداراخلاقی، واقعیات سیاسی قابل تاملی را در برابر ما قرار میدهد. این یکی از آن نقاط عطف تعیین کننده است که از پس ظاهر و ادعاهای نیروهای درگیر در آن و مستقل از خواست و نیت آنها کنه و مضمون واقعی سیاستها و مواضعشان آشکار میشود و صریح و روشن در برابر همگان قرار میگیرد.

ادامه مطلب: انقلاب، سوسیالیسم و سرگشتگی جدا شدگان از حزب