اجازه نمیدهیم جمهوری اسلامی در نهادهای بین المللی حضور پیدا کند

انترناسیونال ستون اول

 

شرکت فعالین حزب در کنفرانس سازمان جهانی کار( آی.ال.او) فصل تازه ای در تاریخ جنبش کارگری در ایران گشود. برای اولین بار در یک مجمع بین المللی کارگری حکومت جمهوری اسلامی و نمایندگانش افشا شدند و خواستها و مطالبات واقعی کارگران ایران از تریبون کنفرانس به گوش همه رسید. بهرام سروش عضو دفتر سیاسی حزب ما از تریبون این کنفرانس اعلام کرد که هیات اعزامی جمهوری اسلامی کارگران ایران را نمایندگی نمیکنند بلکه در سرکوب مستقیم کارگران دست داشته اند. او در سخنرانی خود صدای اعتراض و حق طلبی کارگران شرکت واحد، نساجی های کاشان و قزوین، کارگران ماشین سازی ایران خودرو و همه کارگرانی که در صدها کارخانه و مرکز تولیدی هر روز در حال مبارزه هستند را به سمع کنفرانس رساند.

ما مدتهاست این حقیقت را اعلام داشته ایم که جمهوری اسلامی مردم ایران را نمایندگی نمیکند و باید از نهادهای بین المللی اخراج شود. حضور ما در کنفرانس سازمان جهانی کار، محکوم کردن حکومت ضد کارگری جمهوری اسلامی و طرح دردها و مطالبات کارگران ایران در واقع اخراج عملی جمهوری اسلامی از این کنفرانس و نمایندگی شدن کارگران بوسیله حزب طبقاتی خودشان بود. بعد از حضور اعضای حزب در این کنفرانس نمایندگان جمهوری اسلامی حتی جرات نکردند در جلسات کنفرانس حاضر شوند و بجای آنها بهرام سروش پشت میکرفن قرار گرفت و به نمایندگی از کارگران ایران سخن گفت.

این حرکت حزب را باید در امتداد اعتراض موفق کارگران علیه رفسنجانی در استادیوم آزادی در اول مه دو سال قبل، در جریان مضحکه انتخاباتی رئیس جمهوری اسلامی، در نظر گرفت. در آن مورد هم رفسنجانی که به کمک ایادی خانه کارگریش میخواست از تجمع کارگران بعنوان یک پلاتفرم برای تبلیغات انتخاباتی خود استفاده کند حتی جرات نکرد در استادیوم حاضر شود و کارگران معترض با شعارها و فریادهای اعتراضیشان عملا بساط او را بر هم زدند.

در کنفرانس اخیر آی. ال. او. در ژنو نیز جمهوری اسلامی با ایادی خانه کارگریش حضور یافته بود تا حقایق مربوط به زندگی و مبارزات کارگران در ایران را وارونه جلوه بدهد، سرکوبگران کارگران به کنفرانس آمده بودند تا از حقوق کارگر صحبت کنند. این بار برای کارگران این امکان وجود نداشت تا مانند مورد استادیوم آزادی در محل کنفرانس حاضر شوند و بساط جمهوری اسلامی و عوامفریبیهایش را در هم بپیچند. این وظیفه بعهده حزب کارگران، حزب کمونیست کارگری قرار گرفت تا بر سر هیات نمایندگی جمهوری اسلامی همان بیاورد که بر سر رفسنجانی در استادیوم آزادی آمد.

جمهوری اسلامی و نمایندگان اعزامی اش به کشورهای اروپائی تا کنون چندین بار ضرب شصت حزب را چشیده اند. حضور حزب ما در کنفرانس برلین در سال ۲۰۰۰ برجسته ترین نمونه مقابله حزب ما با ایادی حکومت در خارج کشور است. ما از همان زمان اعلام کرده بودیم که اجازه نمیدهیم عوامل و مقامات جمهوری اسلامی در خارج کشور بساطشان را پهن کنند و برای حکومت منفور خود اعتبار و آبرو بخرند. در کنفرانس برلین مشخصا این جنبش دو خرداد بود که نقش شماطه گر رژیم آدمکش اسلامی را ایفا میکرد و امروز که خوشبختانه از جمله بخاطر فعالیتهای پیگیر حزب ما دو خرداد ورشکسته شده و توهمی به عوامفریبهای دو خرداد باقی نمانده است، دولت مستاصل احمدی نژاد مستقیما نقش تثبیت موقعیت حکومت لرزان جمهوری اسلامی در سطح جهانی را بعهده گرفته است. اما در اینجا نیز حکومت با سد حزب روبروست. در آن دوره سیاست ما بازداشتن جمهوری اسلامی از تثبیت خود در خارج کشور و در نزد دولتها و افکار عمومی در سطح جهانی بود و امروز در ادامه همان سیاست مشخصا طرد جمهوری اسلامی از جامعه جهانی هدف اعلام شده ما است. و این هدف و خواست اکثریت عظیم مردم جان به لب رسیده ایران است. اگر سرکوب و اختناق اجازه میداد کارگران و مردم در خود ایران تریبونها را از دست مقامات و ایادی حکومت در میاوردند و خواستهای واقعی خود را اعلام میکردند. آنچه حزب ما در کنفرانس برلین و در کنفرانس آی.ال.او. انجام داد، در فردائی که بندهای اختناق سست شود در تمام ایران و در یک مقیاس وسیع اجتماعی اتفاق خواهد افتاد.

ما به جهانیان اعلام میکنیم که جمهوری اسلامی نه تنها نماینده مردم و هیچ بخشی از جامعه ایران نیست بلکه مورد تنفر اکثریت قریب به اتفاق مردم ایران است و به همین دلیل نباید بعنوان دولت ایران برسمیت شناخته بشود. ما اعلام میکنیم سفارتخانه های جمهوری اسلامی باید در تمام کشورها بسته شوند و نمایندگان این حکومت جانی از همه نهادهای بین المللی اخراج بشود. جای مقامات حکومت اسلامی در پشت میز محاکمه است و نه در کنفرانسها و گردهمائی های بین المللی. اکنون که این سطور را مینویسم حزب ما برای مقابله با حضورسعید مرتضوی قاضی جنایتکار و رسوای جمهوری اسلامی در شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو دست اندر کار سازماندهی یک حرکت اعتراضی گسترده است. ما تلاش خواهیم کرد مرتضوی جلاد و هیات همراهش از این کمیسیون اخراج شده و به جرم صدها فقره جنایت علیه مردم ایران دستگیر و محاکمه شوند. زمانی که اندکی بندهای اختناق در ایران سست شود این دادگاهها را خود مردم برپا خواهند کرد و مرتضویها و خامنه ایها و رفسنجانها را به محاکمه خواهند کشید. اما تا آن زمان و برای آنکه هرچه زودتر به چنان روزی برسیم امروز باید جمهوری اسلامی را در سطح جهانی و در نزد افکار عمومی و دولتها و نهادهای بین المللی طرد و منزوی کنیم. حزب ما به نمایندگی از کارگران و زنان و جوانان و اکثریت عظیم مردم ایران به جهانیان اعلام میکند جمهوری اسلامی نماینده مردم ایران نیست و باید رابطه سیاسی و دیپلماتیک همه دولتها با جمهوری اسلامی قطع شود.

یک خواست وهدف مشخص جبهه سوم که اخیرا به ابتکار حزب برای مقابله با تروریسم اسلامی و میلیتاریسم آمریکا شکل گرفته است دفاع از مبارزات مردم ایران و برسمیت نشناختن جمهوری اسلامی بعنوان حکومت ایران است. تا کنون ده ها شخصیت و نهاد و سازمان مترقی و آزادیخواه در کشورهای مختلف به این جبهه پیوسته اند و از این خواست حمایت کرده اند. جبهه سوم جبهه مردم متمدن و آزاده جهان در مقابل دنیای سیاهی است که دو قطب تروریستی دوران ما، اسلام سیاسی از یکسو و میلیتاریسم دولت آمریکا و متحدینش از سوی دیگر، برای بشریت معاصر بوجود آورده است. جمهوری اسلامی ستون فقرات اسلام سیاسی و در کانون این کشمکش ارتجاعی است. و به همین اعتبار مباررزه مردم ایران برای سرنگونی این حکومت نقش و ثقل تعیین کننده ای در خلاصی مردم جهان از دور باطل وخونبار تقابل میان تروریسم میلیتاریستی دول غربی و تروریسم اسلامی ایفا میکند. حزب ما این حقیقت را در برابر چشم جهانیان قرار داده است و از مردم شریف و آزاده دنیا میخواهد در کنار مردم ایران و در برابر حکومت اسلامی قرار بگیرند. ما تلاش میکنیم به مبارزات مردم ایران برای سرنگونی جمهوری اسلامی ابعادی جهانی ببخشیم و کارگران و زنان و مردان آزادیخواه جهان را برای سرنگونی جمهوری اسلامی بسیج کنیم و بمیدان بیاوریم. مبارزه گسترده ما علیه اعدام و سنگسار و علیه دادگاههای اسلامی و قتلهای ناموسی در دل اروپا و دفاع ما از سکولاریسم و حقوق پناهندگان و حقوق زن و بالاخره تشکیل جبهه سوم و بسیج مردم جهان علیه قطبهای تروریستی در عین نقش موثرو فوری ای که همین امروز در نجات جان انسانها و دفاع از حرمت و شان انسانی در عرصه های مختلف ایفا میکند حلقه های بهم پیوسته ای از استراتژی بسیج مردم جهان در حمایت از جنبش انقلابی مردم ایران علیه جمهوری اسلامی نیز هست. ما میخواهیم دنیا با رژیم آپارتاید جنسی جمهوری اسلامی همانگونه رفتار کند که با رژیم آپارتاید نژادی آفریقای جنوبی در مقطع انقلاب مردم ان کشور برخورد کرد. یعنی طرد و محکومیت و انزوای بین المللی این حکومت. آنچه ما دیروز در کنفرانس برلین و امروز در کنفرانس سازمان جهانی کار انجام دادیم و فردا در کمیسیون حقوق بشر و همه نهادهای بین المللی که جمهوری اسلامی جرات حضور بخود بدهد به اجرا در خواهیم آورد گامهای مشخصی است که ما را به این هدف و نتیجتا به سرنگونی حکومت جنایتکار اسلامی هرروز بیشتر نزدیک میکند. هر چه جمهوری اسلامی در سطح جهانی رسواتر و منزوی تر بشود راه سرنگونی این رژیم بدست کارگران و جوانان و زنان در خود ایران سهل تر و هموارترخواهد شد.