بن بست دولت آمریکا در عراق و موقعیت جدید جنبش اسلامی

انترناسیونال ۱۷۴

 

تحولات تازه ای که در خاورمیانه در جریان است حاکی از توازن جدیدی میان نیروهای اسلامی از یکسو و نیروهای نظم نوین جهانی، یعنی دولت آمریکا و متحدین او از سوی دیگر است. مشخصا سیاست تازه آمریکا در عراق، که نام بی مسمای "راه نوین پیشروی" بر آن نهاده اند، درگیری نظامی میان حماس و الفتح و نیروهای اسلامی متعددی که مثل قارچ یک شبه در فلسطین روئیده اند، و بالاخره صدور قطعنامه تحریم جمهوری اسلامی از سوی شورای امنیت از جمله مهمترین تحولات دو هفته اخیر در منطقه بوده است. ریشه و زمینه مشترک این تحولات را باید در شکست سیاستهای میلیتاریستی دولت آمریکا و متحدینش در عراق جستجو نمود.

ادامه مطلب: بن بست دولت آمریکا در عراق و موقعیت جدید جنبش اسلامی

از همین مجموعه...