پرچم سفيد در برابر پرزيدنت طالبانی! ريبوار احمد در آغاز راهی که دوخرداد به پايان رساند

اخیرا ریبوار احمد رهبر حزب "کمونیست کارگری" عراق با انتشار بیانیه ای تحت عنوان " درباره کشمکش بین حزب کمونیست کارگري عراق و اتحاديه ميهني کردستان" اعلام نمود که رسما و بطور يکجانبه به اين کشمکش و درگيري با اتحاديه ميهني خاتمه ميدهد و از اتحاديه ميهني ميخواهد که "به آزادي سياسي پايبند باشد، به سياست جنگ طلبانه و مانع تراشي در برابر فعالبت ما پايان دهد و برخورد درستي با اين سياست ما بکند"!

بيانيه به خواننده اين تصوير را ميدهد که گويا دو نيرو ي غير دولتي درگير يک کشمکش و جنگ نظامي با يکديگر بوده اند و حالا يکي از اين نيروها بخاطر احساس مسئوليت و "گسترش فضاي سياسي در کردستان" به ديگري اعلام آتش بس يکطرفه کرده است! اما براي کسي که از سير تحولات چند ساله اخير در کردستان عراق و موقعيت حزب کمونيست کارگري عراق و اتحاديه ميهني در اين تحولات اندک اطلاعي داشته باشد اين تصوير سازي تماما جعلي و بي پايه است. نه اتحاديه ميهني در چند سال اخير يک نيروي اپوزيسيون و غير دولتي بوده است و نه در هيچ مقطعي اصولا جنگ و کشمکش نظامي اي بين اين دو نيرو جريان داشته است. جنگ ناموجود را نميتوان خاتمه داد! حزب ريبوار هيچ زمان به اتحاديه ميهني اعلام جنگ نکرده بود که حالا بخواهد آتش بس اعلام کند! اگر چيزي پايان گرفته است نه مبارزه نظامي با يک حزب اپوزيسيون بلکه مبارزه سياسي عليه دولت حاکم است. دوستان سابق ما خوب ميدانند چه ميگويند. زبان پر طمطراق "آتش بس يکطرفه" و "پايان دادن به فضاي جنگي" و "احساس مسئوليت" و غيره به کار گرفته شده تا حقارت و رقت انگيزي يک موضع سازشکارانه سياسي پوشيده بماند.

مساله به سادگي اينست که حزب ريبوار عملا و رسما دارد به دولت سر هم بندي شده در کردستان عراق و دولت مرکزي در خود عراق که اتحاديه ميهني يک نيروي اصلي و محوري در هر دو آنهاست، اعلام ميکند که ميخواهد يک اپوزيسيون مودب و سربراه آنها باشد. ميخواهد از نقد و افشاي دولت دست ساز قومي مذهبي در عراق و در کردستان عراق دست بکشد و در يک "فضاي سياسي آرام" فعاليت کند. بيانيه ميگويد اگر اتحاديه ميهني اين آتش بس را نپذيرد " مسئوليت ادامه پيدا کردن اين فضا تماما بر دوش اتحاديه ميهني قرار ميگيرد". و اين بروشني يعني اينکه تا امروز اين مسئوليت تماما بعهده اتحاديه ميهني نبوده است، به زبان بي زباني يعني اينکه ح.ک.ک.ع. هم با افراطي گريها و راديکاليسم اش مسئول بوده است. (راديکاليمسي که امروز ديگر نه در حزب ريبوار بلکه در حزب کمونيست کارگري چپ عراق نمايندگي ميشود). با اين بيانيه ح.ک.ک.ع. در واقع قول ميدهد در يک "فضاي آرام سياسي" فعاليت کند و از اتحاديه ميهني ميخواهد که اين تغيير در سياست را بحساب بياورد و به او اجازه اين فعاليت را بدهد.

آيا اين سناريوي آشنائي نيست؟ دو خرداديهاي عراق دارند به دولت سناريوي سياهي در کردستان عراق اعلام تعهد ميکنند که از نافرماني مدني فراتر نخواهند رفت. دارند به جبهه مشارکت نامه سرگشاده مينويسند و به پرزيدنت طالباني، خاتمي عراق آتش بس سياسي ميدهند! اين تمام معني و مضمون سياسي بيانيه است که ناشيانه در پوشش آتش بس يکطرفه پيچيده و بيان شده است.

بيانيه اينطور شروع ميشود که "سال ٢٠٠٠ با پيش آمدن برخي اختلافات و کشمکش هاي سياسي بين ح.ک.ک.ع. و اتحاديه ميهني، بعد از چندماه بهانه گيري و مانع تراشي سياسي، بالاخره روز ١٤ مرداد بعد از مذاکراتي که بين هيئت دوطرف براي برطرف کردن مشکلات روي داده بود اتحاديه ميهني مسلحانه به ح. ک.ک.ع. حمله کرد. و بدين صورت اتحاديه ميهني اختلافات سياسي را به ميدان جنگ و مقابله مسلحانه با ما کشاند. درمدت ٥ سال و چند ماه گذشته بخاطر کوتاه نيامدن اتحاديه ميهني از مواضع جنگ طلبانه و سرکوبگرانه در مقابل حزب ما و با زير پا گذاشتن آزاديهاي سياسي، تا کنون اين اصطکاکها و تشنجها همچنان بين ما ادامه داشته است."

براستي رقت آور است. در سال ۲۰۰۰ دولت دست ساز ناسيوناليسم کرد که زير چتر نظامي آمريکا و متحدينش پس از جنگ اول خليج در کردستان عراق بقدرت رسيده بود به مقرهاي حزب کمونيست کارگري عراق حمله ميکند و از آن زمان تا امروز اين سرکوبگري و اعمال فشار پليسي و سياسي ادامه دارد. امروز در مقابل اين وضعيت دوستان مسالمت جوي ما به اين نتيجه رسيده اند که بيانيه بدهند و از نظامي کردن اختلافات سياسي و کوتاه نيامدن اتحاديه ميهني از مواصع جنگ طلبانه گلايه کنند! ظاهرا مساله بر سر "برخي اختلافات و کشمکشهاي سياسي" است که ميتوانسته با مذاکره حل و فصل شود و اتحاديه ميهني بخاطر جنگ افروزي و بيدرايتي سياسي اش از حل مسالمت آميز اين اختلافات خودداري کرده است!

دولت پادرهواي طالباني – بارزاني در کردستان عراق از مقطعي که روي کار آمد تا بامروز نماينده و جرثومه تمام عيار ارتجاع مذهبي- ناسيوناليستي بوده است و ح.ک.ک.ع. تا زماني که از کمونيسم کارگري دست نشسته بود منتقد و افشاگر پيگير فجايعي بود که سياستهاي ملي-مذهبي دولت جديد عليه کارگران و زحمتکشان و بويژه زنان در کردستان اعمال ميکرد. و بهمين دليل فعالين ح.ک.ک.ع. تحت انواع فشارها و محدوديتها قرار داشتند. اين شمه اي از مضمون "برخي اختلافات و کشمکشها" است که ظاهرا ميتوانسته به شيوه مسالمت آميز حل و فصل شود و اتحاديه ميهني اجازه نداده است!

بيانيه امروز ريبوار در واقع اعلام کوتاه آمدن از سياستهاي راديکال ديروز است. اتحاديه ميهني همان نيروي ارتجاعي است که هميشه بوده است، اين حزب کمونيست کارگري عراق است که عوض شده است. عاقل و سربراه و مسالمت جو و نافرماني مدني چي و اپوزيسيون دو خردادي شده است. بيانيه کذائي ريبوار اعلام رسمي اين چرخش فاحش از چپ به راست است. آتش بس و ختم يکطرفه کشمکش و فضاي نظامي و تعهد به ايجاد فضاي آرام سياسي و غيره و غيره که بيانيه مشحون از آنست همه اينها به زبان صريح سياسي يعني دست شستن از سياست انتقادي نسبت به ناسيوناليسم کرد، و سازش با اتحاديه ميهني و دولت کذائي اش در کردستان! بيانيه در واقع اعلام ميکند که ح.ک.ک.ع. کوتاه آمده است و حالا نوبت اتحاديه ميهني است که کوتاه بيايد.

جنگ ح.ک.ک.ع. با اتحاديه ميهني آن زمان که اين حزب هنوز به کمونيسم کارگري وفادار بود چيزي بجز نقد و افشاگري از سياستهاي ضد مردمي دولت اتحاديه ميهني در کردستان عراق نبود. امروز اين سياستهاي ارتجاعي اتحاديه ميهني نه تنها تخفيفي نيافته و تغييري پيدا نکرده بلکه پس از جنگ دوم عراق و به رياست جمهوري رسيدن جلال طالباني در دولت دست ساز و مافوق ارتجاعي فعلي عراق، شدت و گستردگي بمراتب بيشتري يافته است. اگر حزب ريبوار از خط کمونيسم کارگري و منصور حکمت خارج نميشد قاعدتا امروز ميبايد بر شدت نقد و افشاگري از ناسيوناليسم کرد و مقابله با دولت مرکزي و محلي که اين ناسيوناليسم يک جزء اصلي تشکيل دهنده آنست ميافزود. اما مساله اينست که بخش اعظم ح.ک.ک.ع. بدنبال جدا شدن خط راست ازحزب ما، از منصور حکمت انشعاب کرد. و پرچم کمونيسم کارگري تماما در دست حزب کمونيست کارگري چپ عراق قرار گرفت. بيانيه اخير اوج راست رويهاي دوران پس از انشعاب حزب ريبوار و سند ديگري بر حقانيت حزب کمونيست کارگري چپ عراق است. بيانيه سازش با اتحاديه ميهني در واقع نتيجه منطقي و اجتناب ناپذير خط راستي است که ريبوار احمد و رهبري حزب ک.ک.ع. به پيروي از سياستهاي راست کورش مدرسي در پيش گرفت.

امروز ريبوار احمد در آغاز راهي قرار گرفته است که اپوزيسيون دو خردادي در ايران بپايان رساند. در اين شرايط بموازات مقابله با دولت قومي مذهبي دست ساز آمريکا در عراق و در کردستان عراق، وظيفه افشاگري و نقد پيگير اپوزيسيون نوع دو خردادي اين دولت نيز تماما بعهده حزب کمونيست کارگري چپ عراق قرار ميگيرد.