آفتاب آمد دلیل آفتاب!

انترناسیونال ۱۱۸

۲۰ آذر امسال بعنوان روز برآمد و قدرتنمائی چپ و مشخصا کمونیسم کارگری در جامعه به ثبت خواهد رسید. گردهمائی دانشجویان در این روز و قطعنامه رادیکال و سوسیالیستی که صادرکردند ادعانامه و تعرض روشن و صریح چپ جامعه علیه کلیت جمهوری اسلامی و نظام سرمایه داری در ایران است. یک بیانیه عمیقا انسانی و رادیکال و تماما و صریحا سوسیالیستی!

ادامه مطلب: آفتاب آمد دلیل آفتاب!