اولويتها و جهت گيريها پلاتفرمى براى رهبرى حزب کمونيست کارگرى ايران

از انترناسيونال ۱۲، سه شنبه ۱ فروردين ۳ - ۳۰ مارس ۲۰۰۴

مقدمه:
شرايط انقلابي و پرتحول جامعه حضور و فعاليت و دخالتگري گسترده حزب در تحولات جاري را به يک امر عاجل و حياتي تبديل کرده است. انقلابي که در ايران در حال شکل گرفتن است ميتواند و بايد با سرنگوني جمهوري اسلامي و تصرف قدرت سياسي بوسيله حزب کمونيست کارگري به پيروزي برسد. راه رسيدن به اين پيروزي را بايد گام بگام هموار کرد و پلاتفرم حاضر اين گامهاي عملي را تعيين و تعريف ميکند. تحقق پيگير وهمه جانبه اين وظايف راه پيروزي حزب ما و انقلاب آتي در ايران است.

پلاتفرم رهبرى حزب:

١- تقويت موقعيت حزب به عنوان نماينده و سخنگو و نيروي سازماندهنده و رهبري کننده جنبش انقلابي مردم عليه جمهوري اسلامي بر مبناي قطعنامه ها و بيانيه هاي مصوب کنگره چهارم و اسناد کنگره هاي دوم و سوم حزب.

٢- گسترش و تقويت حضور سياسي، تبليغي و سازماني حزب در داخل کشور. تدوين نقشه عملهاي معين براي کميته داخل کشور با توجه به موقعيت امروزي حزب و توازن قواي کنوني.

٣- پيگيري، پيشروي بيشتر، و اجراي هر چه جامع تر سياستهاي مختلف منتج از مبحث حزب و جامعه: شفافيت و گشايش حزب بر روي جامعه، حضور هر چه وسيعتر شخصيتها و چهره هاي شناخته شده کمونيست در صحنه مبارزه اجتماعي، رشد دخالتگري حزب در کليه کشمکشها و جدلهاي سياسي بر سر آزادي و برابري و رفاه اجتماعي. قد علم کردن حزب به مثابه يک نيروي رهبر کل جامعه، حضور حزب در نبرد هر روزه بر سر افکار و کردار سياسي توده هاي وسيع مردم. سازماندهي و شکل و هويت اجتماعي دادن به گرايش راديکال سوسياليستي (رهبران عملي، کمپينها و تشکلهاي توده اي) در جنبش کارگري و در مبارزات بخشهاي ديگر جامعه.

٤- ايجاد مکانيسمهاي سياسي و تشکيلاتي براي تقويت اتحاد و انسجام حزب. حفظ و تقويت اتحاد حزب يک هدف درخود رهبري است.

٥- تبليغ و توده گير کردن شعار جمهوري سوسياليستي بعنوان حکومتي که بايد با سرنگوني رژيم اسلامي برقرار شود.

٦- تقويت و گسترش نفوذ و حضور حزب بعنوان پرچمدار و سخنگوي طبقه کارگر و برنامه و مطالبات کارگري در صحنه مبارزات جاري ايران.

٧- اجراي پيگيرانه پروژه تلويزيون و راديوي ٢٤ ساعته و تضمين ادامه کاري آن.

٨- تقويت وضعيت مالي حزب از طريق به اجرا گذاشتن و پيگيري طرح مرکزي کسب در آمد، و اجراي پروژه هاي مختلف مالي در خارج کشور.

٩- تضمين حضور قدرتمند حزب و تقويت و گسترش فعاليتهاي حزب در عرصه هاي مختلف مبارزه در خارج کشور. تقويت حزبيت و مناسبات و روابط و سنتهاي حزبي. تبديل و تثبيت کار روتين حزبي به يک رکن تعطيل ناپذير فعاليت حزبي در خارج کشور. اجرا و پيگيري اسناد مربوط به مدرنيزه کردن ساختارها و متابوليسم اداري و اجرايي حزب و مقررات و روشهاي تعريف شده و لازم الاجرا در قلمروهاي مختلف کار تشکيلاتي. ايجاد يک ماشين قدرتمند و يک موجوديت قوام گرفته حزبي.

١٠- تدوين و اجراي نقشه عملهاي تشکيلاتي، سياسي و نظامي در رابطه با فعاليتهاي حزب در کردستان. گسترش بيشتر فعاليت سياسي و تشکيلاتي و تامين حضور مسلحانه قوي و ايجاد پتانسيل گسترش نظامي سريع حزب در کردستان.

١١- شکل دادن به يک شالوده کادري قوي مارکسيست و مجرب در حزب.

١٢- تدوين و اجراي پيگير برنامه آموزشي مارکسيستي در تشکيلاتهاي حزبي بر مبناي متون کلاسيک و آثار منصور حکمت و تاريخچه نظري و عملي جنبش و حزب کمونيست کارگري.

١٣- نزديکي و همکاري بيشتر با حزب کمونيست کارگري عراق بويژه در رابطه با موقعيت خطير و منحصر بفرد اين حزب در اوضاع پر تحول عراق.

١٤- ايفاي نقش حزب بعنوان سخنگو و پرچمدار عروج مجدد مارکسيسم در سطح بين المللي.

١٥- دامن زدن به و حضور فعال در جنبش بين المللي عليه سياستهاي ميليتاريستي آمريکا و متحدينش از يکسو و عليه اسلام سياسي از سوي ديگر بر مبناي اسناد "طلوع خونين نظم نوين جهاني" و مقالات "دنيا پس از ١١ سپتامبر" منصور حکمت.

١٦- ايجاد روابط گسترده و محکم با بخشهاي مختلف طبقه کارگر جهاني. تلاش براي ايجاد وسيعترين همبستگي عملي متقابل ميان کارگران ايران و ساير کشورها.

١٧- انتشار منظم نشريه سياسي - تئوريک "بسوي سوسياليسم، دوره سوم".