رفراندوم و صفبنديهاى تازه در اپوزيسيون هراسان از انقلاب

جنب و جوشى که زير علم "رفراندوم براى تغيير قانون اساسى" در صفوف اپوزيسيون راست و دو خردادى براه افتاده انعکاس و بيانگر تحولات بنيادى ترى در شرايط سياسى ايران است. صورت ظاهر قضيه اينست که عده اى از نخبگان ملى-مذهبى براى تغيير وضع موجود - موضوع و دامنه اين تغيير خود مورد مجادله است - به صرافت تغيير قانون اساسى از طريق رفراندوم افتاده اند.

ادامه مطلب: رفراندوم و صفبنديهاى تازه در اپوزيسيون هراسان از انقلاب

از همین مجموعه...